شعب شهرهای جدید ایران

ردیف نمایندگی تلفن
1 دفتر مرکزی شهرهای جدید ۰۲۱-۸۸۵۵۰۰۸۰
2 نمایندگی پردیس ۰۲۱-۷۶۲۴۵۷۸۲