سقف تیرچه بلوک

۶۰۰
انواع سقف ها

انواع سقف ها

سقف بخشی از ساختمان است که بین طبقات ساختمان قرار گرفته و بارهای کف و وزن خود را ...