راه های ارتباطی با شهرهای جدید ایران

ارتباط مستقیم با تیم بازاریابی شهرهای جدید

نام و نام خانوادگی تلفن
نگار نیک نژاد ۰۲۱-۸۸۷۲۷۶۸۰
نگار کهندانی ۰۲۱-۸۸۷۲۱۵۴۱
آرزو عابدزاده ۰۲۱-۸۸۵۵۲۴۰۷
سارا منطقی ۰۲۱-۸۸۵۵۲۱۹۰
مرضیه کاکایی ۰۲۱-۸۸۵۵۲۸۳۲