خدمات ساختمانی

۴ مورد

۳۸۹
اسکلت های ساختمانی

اسکلت های ساختمانی

ساختمان ها از لحاظ اسکلت و جنس سازه به ساختمان های اسکلت بتنی، اسکلت فلزی و ساخت ...

۴۹۹
عایق کاری رطوبتی

عایق کاری رطوبتی

عایق کاری رطوبتی ساختمان ها از مهم ترین مباحث ساختمان سازی است که اجرای آن باید ...

۶۰۰
انواع سقف ها

انواع سقف ها

سقف بخشی از ساختمان است که بین طبقات ساختمان قرار گرفته و بارهای کف و وزن خود را ...

۵۸۹
انواع فونداسیون ها

انواع فونداسیون ها

فونداسیون بخشی از سازه است که وظیفه انتقال بار از سازه به زمین را دارد. در واقع ...